ملاقات و مذاکره

ملاقات بین کارفرما و پیمان کار میتواند با توجه به نیاز و روشن شدن مسایل کلی پروژه و بررسی جزییات در چند مرحله انجام شود.

معمولا ملاقات ها در دفتر آذین پیمان برگزار میشود.