اجرای پروژه مربوط  به تعمیر و تعویض ساندویچ پنل در کیش

حفاری دانا