اجرا

اجرای عملیات ساختمانی شامل قسمت های مختلفی می باشد که همه عملیات های مربوط به ساخت را شامل می شود.

معمولا هر آیتم به صورت جداگانه و زیر نظر اکیپ اجرایی خود با نظارت مهندسین مشاوره شرکت آذین پیمان صورت می گیرد.